CCDKM MOOC

COMMUNITY START UP | STOU.CCDKM003


รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนั้น นอกจากมีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชน ให้ต่อยอดและพัฒนาสู่ความเป็นสากล เน้นให้ชุมชนสารถเรียนรู้ได้ตนเองและเกิดความรู้อย่างถาวร สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ 


ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (COMMUNITY START UP) และได้ผลการประเมินเกิน 75%


PRICE: เรียนฟรีตลอดรายวิชา


START UP SPACE | STOU.CCDKM004


รายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันในระดับชุมชน หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า Co-Working Space เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่การจัดตั้ง Co-Working Space จะเกิดขึ้นภายในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ในย้ายธุรกิจ จึงทำให้แนวทางการทำ Co-Working Space ในเมืองประสบความสำเร็จ และด้วยแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จบวกกับความต้องการของชุมชนที่มีพื้นที่หรือศูนย์บริการชุมชนและมีความต้องการปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ดังกล่าวให้มีความทัยสมัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการ เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน รวมถึงเป็นการจุดประกายพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน


ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา พื้นที่จุดประกาย (START UP SPACE) และได้ผลการประเมินเกิน 75%


PRICE: เรียนฟรีตลอดรายวิชา


START UP LIFE | STOU.CCDKM005


รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) รายวิชาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในการเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตและเจตคดิที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม และในปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่มีความสามารถไม่ต่างกับคนทั่วไปเช่น การร้องเพลง การเต้น เล่นกีฬา งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จึงทำใหมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างจริงจัง แต่การจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่เพียงแต่การสร้างอาชีพหรือเดินอยู่ที่เดิม แต่จะต้องมีการมองถึงอนาคตและผลักดันให้ชีวิตคนพิการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนและเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพหรือการนำเสนอตนเองสู่สากล


ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยการทำแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา ชีวิตทันยุค (START UP LIFE) และได้ผลการประเมินเกิน 75%


PRICE: เรียนฟรีตลอดรายวิชา