การประชุมวางแนวทางการจัดทำและพัฒนาการเรียนการสอนบาลีออนไลน์ (MOOC)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ คุณเสาวดี คล้ายโสม ผู้ประสานงานอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณาจารย์ รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
และคณะ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา ( CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ประชุมวางแนวทางการจัดทำและพัฒนาการเรียนการสอนบาลีออนไลน์ MOOC หลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์ (ป.บพ.) ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

English EN Thai TH