การประชุม “การพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และรศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ Thai MOOC ในการประชุม "การพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้" ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา โดยมีนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญฯ องค์กรยูเนสโก กรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ “นโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้”

English EN Thai TH