ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่างมาตรฐาน

English EN Thai TH