ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

ร่างมาตรฐาน
shorturl.at/atEGL
แบบเสนอข้อคิดเห็น
https://forms.gle/9Kk5s8wNmMqQspwE8

English EN Thai TH