บุคลากร

ที่ปรึกษาของมูลนิธิพุทธศาสนศึกษา

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระราชวินยาภรณ์

คณะกรรมการ

ประธานมูลนิธิ
นางสาวชวนชม เมนะจินดา

รองประธานมูลนิธิ
นายอมร กิตติคุณศิริ

รองประธานมูลนิธิ
นางสาวจงรักษ์ ศุภกิจเจริญ

กรรมการมูลนิธิ
นางจันทร์ทิพย์  สุขะจาติ

กรรมการมูลนิธิ
นางสาวนพวรรณ์ วิศิษฎ์ปัญญา

กรรมการมูลนิธิ
นายเสรี  ลิขิตธีรเมธ

กรรมการมูลนิธิ
คุณสมเกียรติ  เติมขวัญเจริญ

กรรมการมูลนิธิ
นายธเนศ  วินิจฉัยกุล

กรรมการมูลนิธิ
นางสาวสุรินทร์ เฟื่องน๊อต

กรรมการมูลนิธิ
นางสาววันทนี    พานิชชาติ

กรรมการมูลนิธิ
นายสุวิทย์  หอมบุญมา       

กรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
นางสาวสาคร   ปริยวาทกุล

กรรมการมูลนิธิ
นางสาวปทิตตา ไทธนาลาภวัติ

กรรมการมูลนิธิและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอัญชลี  สมรัต

กรรมการมูลนิธิและเลขานุการ
นางสาวสำรวม สุทธิสาคร 

กรรมการมูลนิธิและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนพวรรณ  กุลจันทมาศ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม พศ.บ. จังหวัดเพชรบูรณ์

การปฏิบัติธรรม
พระมหาสนธิ์ ฐิตสํวโร 

อาจารย์จงรักษ์  ศุภกิจเจริญ

นางสาวนพวรรณ์ วิศิษฎ์ปัญญา

นางสาวสุรินทร์ เฟื่องน๊อต

อาจารย์สำรวม  สุทธิสาคร

นายนิพนธ์ เวสสวัสดิ์

สถานปฏิบัติธรรมบ้านพุขี้เหล็ก จังหวัดราชบุรี

อาจารย์จงรักษ์  ศุภกิจเจริญ

อาจารย์สำรวม  สุทธิสาคร

นางอำพัน  กันทะถ้ำ

นายปัน  กันทะถ้ำ

จิตอาสา | มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา

นายวิชัย ผดุงทรัพย์

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์

นางสาวสุมิตรา หน่องพงษ์

นางสาวภัทฐิตา คงเพ็ชร์

นางสาวดวงกมล อินทรทัศน์