ผู้สอน

พระอาจารย์สมหาสนธิ์ ฐิตสํวโร

เรื่องที่สอน

พระวินัยปิฎก

พระอาจารย์สมชาย อธิปัญฺโญ

เรื่องที่สอน

อินทรีย์ยมก, กถาวัตถุ, สัจจยมก, บาลี, เนตติปกรณ์, ปฏิจจสมุปปาท, ปัฏฐาน, วิภังค์, ทิฏฐิวิสุทธิ

อาจารย์สำรวม สุทธิสารคร

เรื่องที่สอน

อภิธรรมจากสาระในพระสูตร

อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม

เรื่องที่สอน

พระไตรปิฎก 2 ภาษา

 

อาจารย์สุทธิธรรม ทุ่งมีผล

เรื่องที่สอน

อภิธรรมมัตถสังคหะ

อาจารย์สมควร ถ้วนนอก

เรื่องที่สอน

 

อาจารย์ดวงมาลา มะกรูดทอง

เรื่องที่สอน

ไวยากรณ์บาฬี

อาจารย์คุณารักษ์ นพคุณ

เรื่องที่สอน

คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลบาฬี, ไวยากรณ์บาฬี 

อาจารย์จำรูญ ธรรมดา

เรื่องที่สอน

พระไตรปิฎกเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์เสาวภา สุปการ