ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฎิบัติธรรม มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม

เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ด้วยคณะกรรมชุดแรก และผู้มีจิตศรัทธา ได้รวบรวมปัจจัย ซื้อเป็นเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ ในราคาไร่ละ 17,000 บาท เป็นที่ดิน สปก. หลังจากนั้นได้มีการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่า มีกุฏิ 1 หลัง มีที่พัก 1 หลัง ช่วงแรกมีผู้อาศัย และดูแลอยู่ ต่อมาไม่มีผู้แลในพื้นที่ ได้จ้างคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดูแลให้ ในปี พ.ศ.2559 ได้มีพระอาจารย์ชัยณรงค์ มาขอพักปฏิบัติ และได้นำญาติ โยม ปฏิบัติธรรมด้วย หลังจากนั้นกรรมการหมู่บ้านได้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน จึงได้ทำเรื่องขอยืมใช้พื้นที่ โดยให้พระสงฆ์ที่มาพักปฏิบัติธรรม และนำญาติ โยมปฏิบัติธรรมต่อไป ปัจจุบันมีศาลาขนาดกลาง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง กุฏิสำหรับฆาราวาส 3 หลัง สำหรับพระสงฆ์ 4 หลัง

เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยคุณชวนชม เมนะจินดา ได้บริจาคที่ดินให้ จำนวน 10 ไร่ หลังจากนั้น มูลนิธิ ได้ทำการถมที่ดินให้สูงขึ้น และปลูกสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้ อาคารหลังแรก ชื่อว่า ศาลา “ วิไล จ่างตระกูล” ซึ่งคุณวิไล จ่างตระกูลเป็นผู้บริจาคทุนให้ก้อนแรก จำนวนเงิน 800,000 บาท คุณเชิญ เมนะจินดา 250,000 บาท และต่อมามูลนิธิได้ทอดผ้าป่า เพื่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาต่อมา นอกจากนั้นยังได้สร้างกุฏิเพิ่มอีก 2 หลัง บริจาคโดย คุณเชิญ เมนะจินดา และ คุณอรรถพร ลีนุตพงษ์ หลังละ 150,000 บาท ได้มีการสร้างพระพุทธรูปยืน 1 องค์กลางพื้นที่ ต่อมาได้สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้ พระพุทธรูปยืน 1 องค์ ศาลาขนาดใหญ่ 1 จำนวนหลัง (ศาลาวิไล จ่างตระกูล ) ศาลาขนาดกลางจำนวน 1 หลัง ( ศาลาสมเด็จโต ) โรงครัว จำนวน1 หลัง กุฏิ จำนวน 4 หลัง