RESOURCES

INFOGRAPHIC OBEC

การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)โครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนคุณธรรม Read More

English EN Thai TH