NEWS & ACTIVITIES

Imagine MOOCs for ALL 2019

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Thai MOOC ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2562 | The 10th TCU International e-learning Conference Read More

MOOC FOR ETHNIC GROPUS IN THAILAND

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. (CCDKM) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อ MOOC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ จ.น่าน” ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม Read More

English EN Thai TH