NEWS & ACTIVITIES

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม Read More

English EN Thai TH