NEWS & ACTIVITIES

CCDKM ร่วมประชุม “หารือความร่วมมือการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย”

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมการประชุม “หารือความร่วมมือกับการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย”

CCDKM ร่วมประชุมหารือกับสถาบันการศึกษาทางไกล “การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกลตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) นำโดย ผศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) ผศ.ดร. ปิยฉัตร ล้อมชวการ (รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ) Read More

CCDKM เยี่ยมชมการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย ผศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ (ผู้อำนวยการฯ) และ KJELL Read More

English EN Thai TH