NEWS & ACTIVITIES

CCDKM TRAINING: ICTs Skills for Women Empowerment, Nan Province

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. จัดอบรม ทักษะไอซีที เพื่อส่งเสริมพลังการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้หญิงชนเผ่าม้ง ชนเผ่าลัวะ และชนเผ่าเมี่ยน โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างรายได้ด้วยไอซีทีผ่านโซเชียลมีเดีย ณ กศน. อำเภอปัว จังหวัดน่าน CCDKM Training: ICTs Read More

การประชุม “การพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และรศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ Thai MOOC ในการประชุม “การพัฒนาศักยภาพครู ตามโครงการจัดการศึกษา Read More

CCDKM: Training on “Agritech using ICTs”

International Girls in ICT Day ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ITU มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยวชนหญิงและสตรี ได้รับพิจารณาการมีงานทำในด้าน ICTs เทคโนโลยี นวัตรกรรม เพิ่มขึ้นในสังคมเทคโนโลยี ดิจิทัล งาน Read More

CCDKM ร่วมจัดอบรมการใช้ไอซีทีเพื่อสร้างรายได้ในกับนักเรียน กลุ่มโรงเรียน ทสรช. ณ จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

English EN Thai TH