NEWS & ACTIVITIES

CCDKM: Training on “Agritech using ICTs”

International Girls in ICT Day ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ITU มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยวชนหญิงและสตรี ได้รับพิจารณาการมีงานทำในด้าน ICTs เทคโนโลยี นวัตรกรรม เพิ่มขึ้นในสังคมเทคโนโลยี ดิจิทัล งาน Read More

CCDKM ร่วมจัดอบรมการใช้ไอซีทีเพื่อสร้างรายได้ในกับนักเรียน กลุ่มโรงเรียน ทสรช. ณ จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

CCDKM : ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (DEPA)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมหารือ ร่วมกับกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (DEPA)  เรื่อง Read More

English EN Thai TH