NEWS & ACTIVITIES

MOOC FOR ETHNIC GROPUS IN THAILAND

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. (CCDKM) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อ MOOC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ จ.น่าน” ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม Read More

CCDKM : ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF)…

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ ประชุมหารือร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) หารือร่วมกันในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาในระบบ Thai MOOC ที่เน้นการสร้างสรรค์เนื้อหารายวิชาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างรายได้ในชุมชน

CCDKM: ประชุมหารือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน Digital (Digital Literacy)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนาพร้อมคณะ เข้าร่วมกับ คุณมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ, วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ ETDA Read More

English EN Thai TH