NEWS & ACTIVITIES

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพบริการสุขภาพ

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพบริการสุขภาพ ร่างมาตรฐาน shorturl.at/nvN15 แบบเสนอข้อคิดเห็น https://forms.gle/1Pm1b9mqA8YZkx3KA

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การใช้สื่อโทรศัพท์มือถือและสื่อ ICT Read More

Imagine MOOCs for ALL 2019

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Thai MOOC ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2562 | The 10th TCU International e-learning Conference Read More

English EN Thai TH