NEWS & ACTIVITIES

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่างมาตรฐาน shorturl.at/atEGL แบบเสนอข้อคิดเห็น https://forms.gle/9Kk5s8wNmMqQspwE8

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่างมาตรฐาน

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่างมาตรฐาน shorturl.at/tuHQ9 แบบเสนอข้อคิดเห็น https://forms.gle/3c6iFjuhiGBfgSxJ8

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพบริการสุขภาพ

ร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับของกลุ่มคนในอาชีพบริการสุขภาพ ร่างมาตรฐาน shorturl.at/nvN15 แบบเสนอข้อคิดเห็น https://forms.gle/1Pm1b9mqA8YZkx3KA

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การใช้สื่อโทรศัพท์มือถือและสื่อ ICT Read More

English EN Thai TH