NEWS & ACTIVITIES

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ซึ่งได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2566 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี Read More

โครงการในการขับเคลื่อนแรงงานผู้สูงอายุเมืองพหุเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม: ปุทมธานี

ท่านอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานโครงการในการขับเคลื่อนแรงงานผู้สูงอายุเมืองพหุเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม: ปุทมธานี ร่วมด้วยรศ.ดร กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ ดร ปิยฉัตร ล้อมชวการ ศูนย์วิจัยการจัดการ CCDKM มสธ. และแรงงานจังหวัดปทุมธานี Read More

English EN Thai TH