NEWS & ACTIVITIES

การประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์

การประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช CCDKM ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดย มีรองเลขาธิการ กศน. Read More

English EN Thai TH