ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ซึ่งได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2566
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนดีศรี อว.ประจำปี 2566

#ข้าราชการดีเด่น #มสธ #CCDKM

English EN Thai TH