Author: C C D K M

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การใช้สื่อโทรศัพท์มือถือและสื่อ ICT Read More

Imagine MOOCs for ALL 2019

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Thai MOOC ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2562 | The 10th TCU International e-learning Conference Read More

CCDKM : ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF)…

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ ประชุมหารือร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) หารือร่วมกันในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาในระบบ Thai MOOC ที่เน้นการสร้างสรรค์เนื้อหารายวิชาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อการสร้างรายได้ในชุมชน

English EN Thai TH