Author: C C D K M

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม Read More

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การใช้สื่อโทรศัพท์มือถือและสื่อ ICT Read More

English EN Thai TH