RESOURCES

INFOGRAPHIC OBEC

การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ Read More

English EN Thai TH