NEWS & ACTIVITIES

การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะ “การรู้จัก..การเข้าใจ…และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและการรู้เท่าทันข่าวปลอม ข้อมูลเท็จของเยาวชนกลุ่มเฉพาะและกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่กับเยาวชนกลุ่มเฉพาะของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน”

การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะ “การรู้จัก..การเข้าใจ…และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและการรู้เท่าทันข่าวปลอม ข้อมูลเท็จของเยาวชนกลุ่มเฉพาะและกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่กับเยาวชนกลุ่มเฉพาะของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน” ASEAN Foundation Research Project : 2023 with CCDKM Research Centre and the Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวัยไฟแรงแซงอายุ ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล สงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวัยไฟแรงแซงอายุ ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล

English EN Thai TH