กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อบูรณาการการดําเนินงาน ทั้งด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในวันอังคารที่ 20 ต.ค. 2563 ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์

 

English EN Thai TH