การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษา CCDKM นำทีมโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

CCDKM นำทีมโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การจัดทำหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับองค์กรเครือข่าย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สถาบันการศึกษาทางไกล และThaiMOOC

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2605 ชั้น 6 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

English EN Thai TH