การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคคในครอบครัว

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคคในครอบครัว ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

English EN Thai TH