การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะ “การรู้จัก..การเข้าใจ…และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและการรู้เท่าทันข่าวปลอม ข้อมูลเท็จของเยาวชนกลุ่มเฉพาะและกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่กับเยาวชนกลุ่มเฉพาะของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน”

การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะ “การรู้จัก..การเข้าใจ…และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและการรู้เท่าทันข่าวปลอม ข้อมูลเท็จของเยาวชนกลุ่มเฉพาะและกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่กับเยาวชนกลุ่มเฉพาะของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน”
ASEAN Foundation Research Project : 2023 with CCDKM Research Centre and the School of Communication Arts, STOU, Thailand
Meaningful Digital Literacy among Youths Living with/in Underserved Communities and How They Respond to Disinformation aims for more Knowing…Understanding…and Creative use of digital tools relevant with fake news, dis-information among the marginal youth and the elderly who stay with the marginal youth in Thailand and ASEAN Member Countries.
#Marginal youths with fake news
#Marginal Aged with fake news
#Digital literacy among marginal youths and Aged in Thailand

English EN Thai TH