การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (Publication Workshop) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2567

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) ร่วมกับ The Society for Research Development (SRD)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (Publication Workshop) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Bangkok, Thailand

English EN Thai TH