กิจกรรมการจัดสัมมนา “WEBINAR ถอดรหัสความสำเร็จการสร้างเครือข่าย และชุมชนสัมพันธ์”

📣 ได้เวลาแล้ว❗ กับกิจกรรมการจัดสัมมนา “WEBINAR ถอดรหัสความสำเร็จการสร้างเครือข่าย และชุมชนสัมพันธ์” 🎉🎉🎉
.
ผ่านทางออนไลน์ที่ช่องทาง MS TEAMS
📅 วันที่ 12 กรกฎาคม

2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.

.
🎤 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสุดยอดผู้นำชุมชนสัมพันธ์
– รศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และผู้อำนวยการสำนักงานบริการการศึกษา)
– รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ.)
– รศ. บำเพ็ญ เขียวหวาน (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น)
– รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา)
.
📢 หัวข้อสัมมนาที่น่าส

นใจ

10.00 – 11.00 น. “การขับเคลื่อนชุมชนสัมพันธ์ด้วยธรรมนูญ ความสุขชุมชน”
11.00 – 12.00 น. “ความท้ายทาย MOU ที่กินได้”
13.00 – 14.00 น. “ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชา: บทเรียน และบทบาท มสธ. กับองค์กรภาคี”
14.00 – 15.00 น. “การใช้สื่อใหม่ ICT ให้สัมพันธ์กับชุมชน และ มสธ.”
.

✨ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับใบประกาศนียบัตร ✨

.
ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่: คุณธัชปภา จันทร์วงษา (พี่ขวัญ)
📞 092-916-1536
👉 โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ๊อยบ่อย สนใจ Scan QR CODE แล้วลงทะเบียนเข้าร่วมได้เลย❗
.
จัดโดย ส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี สำนักบริการการศึกษา
English EN Thai TH