ทักษะที่เป็นที่ต้องการในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จากรายงานโดย Oxford Economics

ทักษะที่เป็นที่ต้องการในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
———————————————————

จากรายงานโดย Oxford Economics พบว่า ทักษะสำหรับองค์กรใน 10 ปีข้างหน้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

กลุ่มทักษะในด้านดิจิทัล โดยแบ่งย่อยออกเป็นในด้าน
– การใช้งานดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ
– การใช้ดิจิทัลในการทำงานจากที่ไหนก็ได้
– การใช้ระบบสารสนเทศ ทั้งซอฟท์แวร์ต่างๆสำหรับงานองค์กร
– การออกแบบโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
– การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

กลุ่มทักษะในด้านวิธีคิดแบบที่มีความยืดหยุ่น หรือ Agile Thinking
– การคิดที่หลากหลายวิธีในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ
– ทักษะด้านนวัตกรรม
– การจัดการกับโจทย์ที่ไม่ชัดเจน
– การที่หาจุดที่ลงตัวระหว่าง 2 ด้านของการดำเนินการต่างๆ
– ความสามารถในการมองภาพรวม หรือคิดแบบองค์รวม

กลุ่มทักษะในด้านการสื่อสารกับคนอื่น
– การร่วมสร้างอะไรร่วมกับคนอื่นและการระดมสมอง
– การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
– การทำงานเป็นทีม
– การเข้าใจบทบาทในการทำงานร่วมกับคนอื่น
– การสื่อสารไอเดียหรือเรื่องราวผ่านทางการนำเสนอและการเขียน

กลุ่มทักษะด้านความเป็น Inter
– การจัดการความหลากหลายของคนในที่ทำงาน
– ความเข้าใจตลาดของต่างประเทศ
– สามารถทำงานในประเทศต่างๆได้
– ด้านภาษาต่างประเทศ
– ความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

https://www.oxfordeconomics.com/Media/Default/Thought%20Leadership/global-talent-2021.pdf

English EN Thai TH