ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “พลเรือตรี” เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย (อดีต พระมหาทองย้อย วรกวินฺโท ป.ธ.๙) ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษาด้านวิชาการของโครงการ “พัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี”

English EN Thai TH