ประชุมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ครั้งที่2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. นำทีมโดยรศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมคณะ ประชุมร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ รศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมโครงการพัฒนาบทเรียนบาลีออนไลน์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

English EN Thai TH