ประชุมในโครงการศึกษานำร่องการพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) นำทีมโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะ ประชุมร่วมกับรองมาโนช มหาราชพงษ์ รองวิชาการ รองโกวิทย์ ส่องสี รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคมีน ในโครการศึกษานำร่องการพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาชีพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี


English EN Thai TH