รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การใช้สื่อโทรศัพท์มือถือและสื่อ ICT ที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้ครอบครัวไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกันและลดความรุนแรงในสังคม สำหรับกลุ่มสตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องจากศูนย์ฝึกอาชีพฯ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

English EN Thai TH