ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเทคนโลยีสารสเทศเพื่อการศึกษา

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. นำโดยรศ. ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ และผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานคณะกรรมการประจำสาขานิเทศศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเทคนโลยีสารสเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

English EN Thai TH