ศูนย์วิจัยการจัดการ CCDKM เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติร่วมกับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

English EN Thai TH