ศูนย์วิจัย CCDKM และสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสธ. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ และลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อเปิดแนวทางความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเชิงบูรณาอย่างเป็นองค์รวมร่วมกัน

รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ และรศ. ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ ศูนย์วิจัย CCDKM และสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสธ. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ และลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างศูนย์ฝึกอบรมเอเชียและแปซิฟิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development: APCICT) กรมกิจการผู้สูงอายุ (Department of Older Persons: DOP)โดยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 31 กรกฎาคม 2566 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อเปิดแนวทางความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเชิงบูรณาอย่างเป็นองค์รวมร่วมกัน

 

English EN Thai TH