โครงการท้าทายไทย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง (ปีที่ 2)

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการ CCDKM
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “โครงการท้าทายไทย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง(ปีที่2)”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
English EN Thai TH