โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุ ตำบลบางด้วน จ.สมุทรปราการ

“ผู้สูงวัยพร้อมใช้สมาร์ทโฟน”

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) นำทีมโดย ดร.นิลรำไพ ภัทรนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย c โดยนำหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล (Thai Smart Ageing) ไปเผยแพร่ และแนะนำวิธีการใช้ IT สำหรับผู้สูงวัย วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ชั้น 5 จ.สมุทรปราการ

English EN Thai TH