CCDKM : ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (DEPA)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมหารือ ร่วมกับกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (DEPA)  เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC ให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพ รายวิชา สตาร์ทอัพ มุ่มสู่ฝัน   ณ ห้องประชุมชั้น 14 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Cr. https://web.facebook.com/thaicyberu

English EN Thai TH