CCDKM ร่วมประชุม “หารือความร่วมมือการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย”

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมการประชุม "หารือความร่วมมือกับการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกวรเดช จันทรศร (ห้อง C ) ชั้น 18 ตึก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพฯ

ประเด็นแนวนโยบายของสถาบันการศึกษาทางไกลเกี่ยวกับความร่วมมือกับโครงการ Thai MOOC โดย ดร.คมกฤช จันทร์ขจร และร่วมพิจารณารายวิชาระหว่างรายวิชา Thai MOOC และสถาบันการศึกษาทางไกล พร้อมร่วมกันนำเสนอการพิจารณาการจัดรายวิชา เพื่อการจัดรายวิชาร่วมกันและทำความเข้าใจนโยบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อกับกิจกรรมนี้ โดย ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ฑีระเรืองชัยศรี ในการพัฒนารายวิชาขึ้นบนระบบห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org และแนวทางในความร่วมมือกันต่อไป

English EN Thai TH