การประขุมเชิงนโยบาย “ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลต่อการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7-8 พ.ย. 2566

The Impact of Digitalization on Social Protection in Asia Pacific Bangkok,

Thailand, 78 Nov 2023

รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์  ศูนย์วิจัย  CCDKM และคณะนิเทศศาสตร์ มสธ. ประเทศไทย ได้นำเสนอกรณีศึกษาความสำเร็จที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก 9 (สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเทศไทย:   หัวข้อ  “ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของประชาชน & การเข้าถึง การใช้สิทธิ และการป้องกันตนเองทางสังคม”  (People Literacy & Social Protection)  : เป็นการนำเสนอวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพองค์รวมของประชาชน  เพื่อเเพิ่มความสามารถในการได้รับการคุ้มครองทางสังคม  การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนกลุ่มเฉพาะ   ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของแรงงานนอกระบบที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและการคุ้มครอง   โดยสำนักสสส. และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้พัฒนาหลักสูตร  The Smart Aging Academy & Smart Silver Economy:   เน้นการใช้ ICT หรือเครื่องมือดดิจิทัลในการเป็นเครื่องมือวิเศษเพื่อส่งเสริมการเสริมพลังผู้สูงอายุไทยแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดSmart Aging: Smart Entrepreneur with Soft Power & Silver Power”   กลุ่มผู้นำระดับนโยบายและอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวของจำนวน  70 คน  รวมทั้งจากตัวแทนไตรภาคีทั้งหมด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก    จัดโดย ILO

English EN Thai TH