กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูและนักเรียนในโครงการ ทสรช. ทั่วประเทศ และครั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ของส่วนกลางและทั้ง 4 ภาค มาร่วมการอบรมอีกกว่า 40 คน

English EN Thai TH