ตามรอยพระราชา “ชีวิตพอเพียง…..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตามรอยพระราชา (ชีวิตพอเพียง…..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน “คลังอาหารชุมชน  โอบอุ้มโลก” “ทำบุญให้เป็นสะพาน ทำทานให้เป็นเสบียง” (Community Food Bank….. To Nurture the World ……)    โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับ ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ (นางสนิท ทิพย์นางรอง หรือน้าน้อย ผู้นำการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง) เครือข่ายระดับชาติของผู้นำ โดยนายอำนาจ หมายยอดกลาง   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินายจารึก จั่นอิ๊ด ปราชญ์ชาวบ้าน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี นางสาวพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล หมอพืช และทีมนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนบ้านลิ่มทอง โดยมีนายเพชร สุพัฒน์กุล นายอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ”คืนชีวิตเห็ดสู่คลังอาหารป่าชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราชดำริว่าด้วย เศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 โดยที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่พศ.2558-2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลก

นายเพชร สุพัฒนกุลนายอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

 

English EN Thai TH