CCDKM

ภาษาแม่เล่าเรื่อง “เขียนเรื่องสร้างเรา”

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาผู้หญิง จ.น่าน มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation, A member of CARE Read More

CCDKM: Join NSTDA Annual Conference: NAC2019

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: Read More

English EN Thai TH