MDES

CCDKM TRAINING : จัดการอบรมโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ ทสรช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเเละเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)

CCDKM TRAINING : จัดการอบรมโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเครือข่ายพัทธมิตร จัดอบรมให้กับโรงเรียนใน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ เรื่องการอบรมด้านธุรกิจ e-Commerce (ภูมิภาค)

English EN Thai TH