CCDKM TRAINING : จัดการอบรมโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (C C D K M) มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Thailand) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม (MDES) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

ในการอบรมด้านธุรกิจ e-Commerce (ภาคเหนือ) “หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นมืออาชีพของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 (ปี 2559) และโรงเรียนรุ่นที่ 2 (ปี 2560) โดยเครือข่ายพี่เลี้ยงและทีมกูรูที่เกี่ยวข้อง (ด้านการประกอบการ ด้าน ICT การติวเข้มต่อยอดจากวิทยากรด้านการประกอบการธุรกิจออนไลน์เพื่อผนึกกำลังต่อยอดให้กับครู นักเรียน ได้ลงมือสร้างและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์พร้อมสู่การเป็นมืออาชีพ

ร้านค้าของโรงเรียนภาคเหนือ 8 โรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ชื่อร้าน: Ddoi School Shop

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ชื่อร้าน: ผ้าทอ ผ้าปัก ผ้ามัดย้อม เครื่องเงินน่าน By PhanDoi56

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ชื่อร้าน: The Hmong Chiangmai

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
ชื่อร้าน: ทองพันชั่ง ผ้าด้นมือ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อร้าน: we made ผ้าทอมือ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดลำปาง
ชื่อร้าน: จิตต์อารี

โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อร้าน: ผลิตภัณฑ์นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

โรงเรียนกาวีละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อร้าน: KA-Shop

English EN Thai TH