โครงการในการขับเคลื่อนแรงงานผู้สูงอายุเมืองพหุเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม: ปุทมธานี

ท่านอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานโครงการในการขับเคลื่อนแรงงานผู้สูงอายุเมืองพหุเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม: ปุทมธานี ร่วมด้วยรศ.ดร กมลรัฐ อินทรทัศน์ รศ ดร ปิยฉัตร ล้อมชวการ ศูนย์วิจัยการจัดการ CCDKM มสธ. และแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมระดมความคิด ในการขับเคลื่อนร่วมแรงงานผู้สูงอายุเมืองพหุเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
English EN Thai TH