ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) นำทีมโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ จัดประชุมเสวนาโครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาสุขภาวะ “ผู้สูงวัยดิจิทัล” (SMART AGEING ACADEMY) ภายใต้ชุดวิชา: การสื่อสารสุขภาวะ ผู้สูงวัยดิจิทัล: มิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS
English EN Thai TH