CCDKM ร่วมจัดอบรมการใช้ไอซีทีเพื่อสร้างรายได้ในกับนักเรียน กลุ่มโรงเรียน ทสรช. ณ จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ภาคใต้) สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด สงขลา

English EN Thai TH