CCDKM: Training on “Agritech using ICTs”

International Girls in ICT Day ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ITU มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยวชนหญิงและสตรี ได้รับพิจารณาการมีงานทำในด้าน ICTs เทคโนโลยี นวัตรกรรม เพิ่มขึ้นในสังคมเทคโนโลยี ดิจิทัล งาน International Girls in ICT Day จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนเมษายน ตั้งแต่ก่อนตั้งงาน "International Girls in ICT Day" จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนหญิงและสตรีกว่า 357,000 คนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองมากกว่า 11,100  ใน 171 ประเทศทั่วโลก (What is Girls in ICT Day?​​​​​​​)

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดอบรม Training on “Agritech using ICTs” ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีเยาวชนและสตรี 85 คน วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้กับเยาวชนและสตรีไทยโดยการมอบทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานในท้องถิ่น ซึ่งงาน Girls in ICT Day ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงาน โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

English EN Thai TH