CCDKM TRAINING: ICTs Skills for Women Empowerment, Nan Province

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. จัดอบรม ทักษะไอซีที เพื่อส่งเสริมพลังการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้หญิงชนเผ่าม้ง ชนเผ่าลัวะ และชนเผ่าเมี่ยน โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างรายได้ด้วยไอซีทีผ่านโซเชียลมีเดีย ณ กศน. อำเภอปัว จังหวัดน่าน

CCDKM Training: ICTs Skills for Women Empowerment, Nan province.

#CCDKM #Raksthai #ICTtraning
#Women #Empowerment

English EN Thai TH