Imagine MOOCs for ALL 2019

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Thai MOOC ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2562 | The 10th TCU International e-learning Conference 2019 “

” ระหว่างวันที่ 8- 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักการ

ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่แนวโน้มการศึกษาโลกด้านดิจิทัล

English EN Thai TH