ภาษาแม่เล่าเรื่อง “เขียนเรื่องสร้างเรา”

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาผู้หญิง จ.น่าน มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation, A member of CARE International) จัดกิจกรรม “เขียนเรื่องสร้างเรา” วิทยากรโดย คุณหฤทัย บัวเขียว (เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง อินเดียนอกสายตา) ผู้เข้าร่วมการอบรม 28 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กิจกรรม “เขียนเรื่องสร้างเรา” แบ่งกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 : รู้จักหนังสือ เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับประเภทหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือที่ถูกต้อง
กิจกรรมที่ 2 : จินตนาการกับนิทานและเรื่องเล่า  เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการสร้างจินตนาการการเล่าเรื่องราวให้เป็นนิทาน
กิจกรรมที่ 3 : จินตนาการและนิทานพื้นบ้าน เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการสร้างจินตนาการผ่านนิทานพื้นบ้านของแต่ละชนเผ่าซึ่งเป้นเรื่องเล่าใกล้ตัว
กิจกรรมที่ 4 : จินตนาการกับสิ่งของ เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างงเรื่องราวจากสิ่งของหรือวัตถุในท้องถิ่งมาเล่าเรื่อง
กิจกรรมที่ 5 : จินตนาการและความรู้ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเรื่องราวจากท้องถิ่นของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็น อาหารพื้นบ้าน สมุนไพร งานฝีมือ พิธีกรรม การรักษาโรค สถานที่ สถานการที่เป็นปัญหาของชุมชน ในการเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบกับการเขียนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาแม่
กิจกรรมที่ 6 : การาประเมินหนังสือ เป็นกิจกรรมให้ผู้อบรมสามารถประเมินและพัฒนาหนิงสือ เรื่องราว ของตนเองได้

กิจกรรม “เขียนเรื่องสร้างเรา” ครั้งนี้จัดเพื่อเสริมสร้างแนวทาง เทคนิควิธีการให้กับ ครู กศน. และแกนนำชุมชน ให้สามารถ คิด เขียน สร้างเนื้อหา และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม ประเพณี นิทานท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่น (สมุนไพร อาหาร ยา การรักษาโรค) และภาษาแม่เพื่อใช้ในการต่อยอดเป็นหนังสือภาพและเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

English EN Thai TH