ทสรช

CCDKM: Join NSTDA Annual Conference: NAC2019

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: Read More

CCDKM: จัดอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะ 3”

การอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล “โครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ระยะ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ Read More

CCDKM TRAINING : จัดการอบรมโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ ทสรช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเเละเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)

CCDKM TRAINING : จัดการอบรมโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเครือข่ายพัทธมิตร จัดอบรมให้กับโรงเรียนใน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ เรื่องการอบรมด้านธุรกิจ e-Commerce (ภูมิภาค)

English EN Thai TH