INFOGRAPHIC OBEC

การศึกษาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 • แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
 • (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
 • โครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
 • การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
 • โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
 • การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 • โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร
 • โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (ICU)
 • โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 • การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 • การบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
 • วิทยฐานะแนวใหม่
 • การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
 • โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
 • ห้องเรียนอาชีพ | OBEC Career Program
 • โครงการห้องเรียนดนตรี
 • DLIT ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
 • แนวทางการติดตามผลการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิก

English EN Thai TH