MICROSOFT YOUTHSPARK

CCDKM TRAINING PRACHABKHIRIKHAN THAILAND

CCDKM TRAINING PRACHABKHIRIKHAN THAILAND

การอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้ประกอบการเยาวชน ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โดยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน

CCDKM TRAINING PHETCHABURI THAILAND

CCDKM TRAINING PHETCHABURI THAILAND

การอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้ประกอบการเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 โดยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยให้เป็นผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

English EN Thai TH